Bác sĩ mói ra trưòng hiện nay cũng bán bảo hiểm ôtô bắt buộc

tháng. phải có măt tại địa điểm Nphía bắc để nhận lệnh~~. Ăn vội ăn vàng, Phong triệu tập ngay cán bộ các đại đội về sỏ chỉ huy phổ biến kế hoạch hành quân.

Đại đội truỏng đại đội 2, sửng sốt hỏi:Gần hai ngàn cây số sao mà kịp đưọc đồng chí? Lại còn Tết nhất. Phong thản nhiên đáp:Ta đã chuẩn bị đày đù, bây giò chi còn việc đi, đi suốt ngày đêm. Vừa bán bảo hiểm ôtô bắt buộc đi vừa tổ chức ăn Tết bán bảo hiểm ôtô bắt buộc trên đưòng. Tình thế bảo hiểm ô tô rất khẩn cấp bảo hiểm ô tô . Chúng ta đi bằng kịp, nếu không thì các liệt sĩ thòi Lê Lọi, Quang Trung, thòi chống Pháp, chống Mỹ đều đứng cả. Chúng ta phải vận dụng cuộc hành quân thần tốc này. Tôi ra lệnh, sau hai tiếng đồng hồ, đúng 19 giò, toàn tiểu đoàn sẽ xuất phát.

Đúng 19 bán bảo hiểm ô tô giò, khi mà đèn trong bán bảo hiểm ô tô thành phố vừa bừng sáng, tiếng pháo tiễn đưa năm củ đón mừng năm mói cúa khắp phố. hai gia đình đều yên chí Phong bị đieu đi công tác gấp ỏ miền Nam và Lan thì được phân công lên một tỉnh miên núi. Nhu vậy chuyên yêu đưong của hai nguòi được tạm coi là ổn thỏa. Thòi gian sẽ giúp cho họ quên nhau dần.

Nhung chiếc kim dù cố giấu trong bọc giẻ, thì lâu ngày cũng phái lòi ra.

Chẳng càn chò cho lan phải viết thu vồ tạ tội vối hai bên cha mẹ, mà ngưòi phát hiện ra chuyện ~~long tròi~~ này lại. Nhân trong lúc vui câu chuyện vói mấy vị khách, Thanh Hà đã khoe mình có ngưòi chị ià bác sĩ mói ra trưòng hiện nay cũng. Phan Thị Hoàng Lan – Thanh Hà kiêu hãnh trà lòi. Mấy vị khách nhìn nhau.

Một ngưòi ~~à” lên một tiếng và nói:Cô ấy công tác cùng vói tôi. Cô ấy mói sinh cháu nên không đi đưọc, nếu không thì đọt này cũng đã về đây.

You might also like

Leave a Reply